Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel op 12 november 2020

1. Algemeen

1.1. Onder de C&W Groep worden de navolgende vennootschappen begrepen: C&W Beheer B.V, C&W Lichtmastreclame B.V., C&W Lichtmasten B.V., C&W Stadsklokken B.V., C&W Rotonde B.V., C&W Rotonde Reclame B.V., C&W Projecten B.V., C&W Digital Out of Home B.V.

1.2. Deze voorwaarden treden in werking op 12 november 2020 en maken deel uit van alle aanbiedingen van C&W en zijn toepasselijk op alle overeenkomsten die door C&W worden gesloten. Met ingang van deze datum komen alle eerdere voorwaarden te vervallen.

1.3. Deze voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften, regelingen en richtlijnen kunnen door C&W worden gewijzigd. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande contracten.

1.4. Aanvullende of afwijkende voorwaarden van een opdrachtgever of van derden waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan, binden C&W niet, tenzij deze door C&W schriftelijk zijn aanvaard.

1.5. Onder adverteerder dient te worden verstaan een ieder die de overeenkomst sluit tot het aangaan van een reclame-uiting. Indien de opdracht wordt verstrekt door tussenkomst van een derde, al dan niet een reclamebureau, dan wordt zowel deze derde als ook degene in wiens opdracht de derde de overeenkomst sluit als adverteerder aangemerkt. Beiden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de gesloten overeenkomst met C&W voortvloeien.

2. Aanbod en overeenkomst

2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten.

2.2. Indien in de offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft C&W het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.3. Beschrijvingen in offertes zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden C&W niet.

2.4. Indien de overeenkomst door een derde ten behoeve van een adverteerder wordt gesloten dan komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat de adverteerder zelf zich schriftelijk met de inhoud van de overeenkomst akkoord heeft verklaard.

3. Duur

3.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals vermeld op de overeenkomst gerekend vanaf de 1e dag van de plaatsingsmaand, indien plaatsing na de 15e geschied wordt gerekend vanaf de 1e van de daarop volgende maand. De overeenkomst wordt geacht telkens na ommekomst van de geldende periode voor wederom de contractduur te zijn verlengd, tenzij één van partijen met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden bij aangetekende brief de overeenkomst opzegt tegen het einde van de geldende contractperiode.

3.2. Adverteerder is ermee bekend dat concessiegevers restricties opleggen aan via C&W door derden aan te brengen reclame-uitingen. Adverteerder verklaart bij voorbaat deze restricties te zullen aanvaarden en respecteren. Adverteerder aanvaardt dat dergelijke restricties onderdeel uitmaken van de overeenkomst met C&W. Dergelijke restricties kunnen onder andere voortvloeien uit eisen van Welstandscommissies, vormgeving, belangen van verkeersveiligheid, bewegwijzering, overlast, gevaarzetting, aanleg, verplaatsing, sluiting of onderhoud van wegen, lichtmasten, elektriciteit en dergelijke. In ieder geval eindigt de overeenkomst van rechtswege en derhalve zonder dat enige opzegging nodig is op het moment dat de concessiegever de reclameruimte ten behoeve van adverteerder niet langer ter beschikking stelt aan C&W. In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst heeft adverteerder geen recht op schadevergoeding.

4. Vergoedingen

4.1. Alle door C&W met adverteerder overeengekomen vergoedingen zijn exclusief BTW en inclusief eventueel van overheidswege geheven belastingen, retributies en dergelijke.

4.2. Publicatie van vergoedingen en andere gegevens geschiedt steeds onder voorbehoud van wijzigingen.

4.3. De in het contract genoemde jaarvergoeding zal telkens per 1 januari van enig kalenderjaar worden verhoogd met het CBS consumentenprijsindexcijfer (CPI) alle huishoudens, met dien verstande dat een prijsverhoging niet zal worden doorgevoerd, indien vanaf het moment waarop volgens de overeenkomst de terbeschikkingstelling van de advertentieruimte plaatsvindt niet tenminste drie maanden zijn verstreken. In ieder geval kan de aanpassing in het prijsindexcijfer nimmer leiden tot een prijsverlaging.

4.4 Naast het in 4.3 gestelde is C&W steeds gerechtigd de door huurder verschuldigde vergoeding tussentijds aan te passen, indien de eigenaar van de onroerende zaak, waarop of waaraan de reclame is aangebracht, van C&W een hogere vergoeding bedingt.

4.5 Indien op jaarbasis een stijging van de vergoeding plaatsvindt van meer dan 10%, is huurder gerechtigd de overeenkomst met inachtneming van een termijn van 1 maand op te zeggen.

4.6 Indien de overeenkomst door toedoen van opdrachtgever niet wordt of behoeft te worden uitgevoerd, wordt adverteerder niet ontslagen van de verplichting om de overeengekomen vergoedingen en kosten aan C&W te voldoen.

5. Inhoud en vorm van reclame-uiting

5.1. Iedere reclame-uiting dient voorafgaand aan plaatsing door C&W te worden goedgekeurd. Ook na goedkeuring door C&W blijft de adverteerder aansprakelijk voor de vorm en de inhoud van de reclame-uiting. De adverteerder staat er onder meer onvoorwaardelijk voor in dat de reclame-uiting:

a. niet in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden;

b. niet in strijd is met enig overheidsbesluit dat ter plaatse geldend is;

c. niet in strijd is met de reclamecode en/of enige wettelijke bepaling en/of enig recht van enige derde;

d. geen religieuze of politieke strekking heeft;

e. niet van zodanige levensbeschouwelijke aard is dat zij minder geschikt is voor de betreffende vorm van reclame;

f. voldoet aan alle eisen die redelijkerwijs te stellen zijn aan de betreffende vorm van reclame.

5.2. De adverteerder vrijwaart C&W en haar eventuele concessiegever voor alle aanspraken van derden, die deze derde mogelijk jegens C&W en/of haar concessiegever hebben in verband met de inhoud, aard, vorm en uitvoering van de reclame-uiting.

6. Betaling

6.1. De vergoeding voor het ter beschikking stellen van reclameruimte is bij vooruitbetaling verschuldigd. Ook de kosten die samenhangen met de productie van de reclame-uiting zijn door adverteerder bij vooruitbetaling verschuldigd.

6.2. Facturen dienen uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum door adverteerder te zijn voldaan zonder dat deze zich op verrekening kan beroepen.

6.3. Indien adverteerder niet binnen de gestelde termijn van veertien dagen heeft betaald is deze met ingang van de vijftiende dag na de factuurdatum de wettelijke handelsrente verschuldigd en tevens buitengerechtelijke incassokosten die 15% over de hoofdsom bedragen met een minimum van € 300,--, althans zoveel meer als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten bedragen.

7. Vervaardiging, plaatsing, onderhoud en verwijdering

7.1. C&W draagt zorg voor de vervaardiging van de reclame-uiting, de plaatsing van de reclame-uiting en het onderhoud ervan.

7.2. Adverteerder dient tijdig aan C&W het in de overeenkomst genoemde materiaal ter beschikking te stellen dat nodig is voor het vervaardigen van de reclame-uiting. Indien C&W niet tijdig over dit materiaal kan beschikken en zij derhalve niet in staat is om de reclame-uiting te vervaardigen en te plaatsen dan wordt het ter beschikking stellen van de advertentieruimte door C&W aan adverteerder niet opgeschort en vindt er derhalve geen verlenging plaats van de overeengekomen duur. Wel is adverteerder in dit geval de vergoeding voor het ter beschikking stellen van de reclameruimte verschuldigd.

7.3. Ingeval van al dan niet gedeeltelijke beschadigingen of diefstal van de reclame-uiting komen de kosten van herstel voor rekening van C&W.

7.4. Indien naar het oordeel van C&W of de concessiegever vervanging of reparatie van de reclame-uiting noodzakelijk is dan is C&W gerechtigd om op kosten van C&W de reclame-uiting te repareren en/of te vervangen.

7.5. Indien de adverteerder C&W verzoekt om tot herstel over te gaan dan is C&W gehouden om binnen tien werkdagen nadat zij een dergelijk verzoek van adverteerder heeft ontvangen de reclame-uiting op haar kosten te repareren en/of te vervangen.

7.6. Ook gedurende de periode dat de reclame-uiting beschadigd is en gedurende de periode van herstel is de adverteerder de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

7.7. De vergoeding is exclusief de kosten van afsluiting aan het einde van de contractperiode. Deze kosten zullen na verwijdering van de reclame in rekening worden gebracht aan de huurder en dienen uiterlijk veertien dagen na factuurdatum door C&W te zijn ontvangen.

8. Overmacht

8.1 Indien ten gevolge van overmacht aan de zijde van C&W de reclame-uiting buiten gebruik is dan is adverteerder op die grond niet gerechtigd de overeenkomst door ontbinding, opzegging of anderszins te beëindigen. Evenmin doet deze situatie af aan de betalingsverplichting van de huurder. Indien het reclameobject langer dan één kalendermaand is verwijderd of niet (nagenoeg volledig) heeft gefunctioneerd, wordt de overeenkomst kosteloos verlengd voor een even lange periode als de periode dat het mankement zich heeft voorgedaan.

8.2 C&W is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten ten gevolge waarvan de prijzen, data en/of andere informatie verkeerd worden weergegeven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

9. Overdracht

C&W is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde over te dragen.

10. Tussentijdse opzegging

10.1. C&W is gerechtigd iedere overeenkomst met adverteerder zonder dat tevoren een ingebrekestelling nodig is met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de adverteerder één van zijn verplichtingen uit een met C&W gesloten overeenkomst niet is nagekomen. Indien het faillissement van adverteerder wordt aangevraagd of verweerder zelf zijn eigen faillissement aanvraagt of surséance van betaling is C&W eveneens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

10.2. Indien C&W de overeenkomst tussentijds beëindigt, draagt de adverteerder op het moment van beëindiging van de overeenkomst de reclame-uiting om niet in eigendom over aan C&W. Het verwijderen van de reclame-uiting komt voor rekening van adverteerder.

10.3. Indien C&W de overeenkomst tussentijds beëindigt, is adverteerder aan C&W een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de vergoeding die adverteerder nog verschuldigd zou zijn, indien de overeenkomst niet tussentijds zou zijn beëindigd.

11. Conversie

Indien enige voorwaarde van deze algemene voorwaarden niet geldig is, zullen partijen geacht worden een zodanige afspraak te hebben gemaakt als wel geldig zal zijn en die zoveel als mogelijk overeenkomt met de voorwaarde die komt te vervallen.

12. Geschillen

Alle geschillen die verband houden met of samenhangen met een overeenkomst met adverteerder zullen worden beslist door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van C&W.